Onko työyhteisön ilmapiiri sattumaa? Voisiko ilmapiirin luominen olla työyhteisön yhteinen tavoite, joka käsitellään tavoiteasetannan keinoin? Ilmapiiritavoitteet ja niiden asettaminen ovat tärkeä osa työntekijäkokemuksen syntymistä ja siitä huolehtimista. Kysytäänhän asiakkailtakin odotukset.

MILLAISELLA MATKALLA HALUAN OLLA

Moniin irtisanoutumisiin löytyy syy työyhteisön ilmapiiristä. Tänä päivänä yhä useampi meistä tiedostaa, millaisessa työilmapiirissä haluamme työskennellä ja millaisessa emme. Jos työyhteisön ilmapiiri ei vastaa odotuksiamme ja omat keinot vaikuttaa eivät riitä, voi lopputuloksena olla irtisanoutuminen. Niin kuin usein loppuhaastattelussa sitten selviääkin. Joskus ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella.

Yrityksen, osaston, tiimin ja projektin tavoitteiden asettaminen on kaikille tuttua. Mitä saavutamme tänä vuonna? Tulos, asiakastyytyväisyys, työntekijätyytyväisyys, työnantajakuva. Työntekijöille asetetaan omia tavoitteita ja kehittymiskohteita. Tavoitteista luodaan yhteisymmärrystä ja ne linjataan organisaation tavoitteiden kanssa. Tavoitteet ovat pitkän matkan päässä tästä hetkestä. Mitenkäs sitten se matkan tekeminen tavoitteita kohti? Millaisen matkan haluamme tehdä?

ODOTUSTEN TUNNISTAMINEN

Elämme päivittäin työyhteisön ilmapiirin keskellä ja teemme siinä työmme ja suuntaamme tavoitesatamaa kohti. Millaisen ilmapiirin haluamme jakaa toistemme kanssa matkan aikana? Minkälainen ilmapiiri lisää tai pitää yllä jaksamista ja työviihtyvyyttä, sitouttaa ja motivoi, parantaa työn laatua ja tulosta, lisää henkilökohtaista tehokkuutta?

Jokaisella työntekijällä on odotuksia työyhteisön ilmapiirin suhteen. Odotukset voivat olla tiedostamattomia ja avaamattomia. Kokemukseni mukaan kaikki työntekijät osaavat kuvailla odotuksensa työilmapiirille monisanaisesti riippumatta siitä, kysytäänkö asiaa yritystasolla, tiimitasolla tai projektitasolla. Odotukset vaihtelevat eivätkä koskaan ole täysin samat. Varsin usein odotuksissa kuuluvat sellaiset sanat kuin luottamus, rentous, innostus, avoimuus, tekemisen meininki, hauskuus, työn ilo, sitoutuneisuus, selkeys, yhteisymmärrys yhteisestä tavoitteesta. Jokainen kuvailee hyvää ilmapiiriä hieman eri sanoin. Auki purkaminen on tärkeää, että jokainen kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi.

YHDESSÄ TOIMIMINEN JA KOMMUNIKAATIO

Tavoiteasetanta mahdollistaa, että tunnistamme keinot, joilla ilmapiirin muodostuminen mahdollistetaan. Jokaiselta löytyy keinoja siihen, miten yhteistyössä synnytetään avoimuutta, rentoutta jne. Suuri osa keinoista liittyy yhdessä toimimiseen ja kommunikaatioon. Kun tämä keskustelu käydään yhteisesti, luodaan jo sillä avoimuutta, luottamusta, arvostusta ja selkeyttä. Osallistuminen mahdollistaa sitoutumisen yhteiseen tavoitteeseen. Kun tavoite on luotu ja ymmärretty, voimme jatkossa helpommin tarkistaa, toimimmeko kuten sovimme. ”Onko tämä nyt sellaista avoimuutta, josta puhuimme?”

Vaikkei yhteistä tavoiteasetantaa tehtäisi, tosiasiassa jokainen meistä asettaa ilmapiiritavoitteet omista tuntemuksistaan käsin. Emme aina tiedosta sitä. Yhteinen tavoiteasetanta mahdollistaa henkilökohtaisen tiedostamisen ja kollegoiden odotusten kuulemisen. Samalla se mahdollistaa ilmapiirin vaikuttamisen sekä henkilökohtaisesti että yhteisesti.